Demâdem hicriyle inler nây-i gönlüm
Bulamaz gûş-i can cihânda feryâdına

Bir âlem-i hayâl içre vâslını görüp
Gelmez lutfedip gönlümün imdâdına

Gezer bağ-ı dehri rûz u şeb gönül
Getirmez gayrıyı bir dem yâdına

Âram-gâh-ı can mıdır çeşm-i yâr
Bilmeden kapılır zülfünün bâdına

Bilse zehirdir çekinmez içer yine
Etmez şikayet düşse dest-i bîdâdına

Ahmed duymaz canan ihtilâc-ı kalbi
Na-peydâ gibi gönül serv-i kadına

Powered by OrdaSoft!