Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın hayatta iki oğlu kalmıştı. Bunlar Şehzade Selim ve Bayezid idi.  Kardeşlerin rekabeti savaşa dönüşünce Kanuni şehzade Selim'den yana ağırlığını koydu. Bayezid İran'a sığınmak zorunda kaldı. Oradan babasına mektuplar yazdı. Affedilmesini istedi. O mektuplardan bir manzume:Ey serâser âleme sultân Süleymânum baba,

Tende cânum cânımın içinde cânanum baba,
Bâyezidine kıyar mısın benüm cânum baba?
Bîgünâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.

Enbiyâ ser-defteri ya’nî  ki Âdem  hakki-çün, 
Hem dahî Mûsâ ile İsâ vü Meryem hakkı-çün,
Kâinâtun serveri ol rûh-i a'zam hakki-çün,
Bî-günâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.

Sanki Mecnûnam bana dağlar başı oldu durak, 
Ayrılup bi‘l-cümle mâl ü mülkden düşdüm ırak
Dökerüm gözyaşunu "Vâ-hasretâ dad el-firâk"
Bî-günâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.

Kim sana arzeyleye hâlim eya Şâh-ı Kerîm 
Anadan, kardaşlarumdan ayrılup kaldum yetîm,
Yok benüm bir zerre isyânum, sana Hakdur ’alîm,
Bî-günâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.

Bir nice ma'sûmum oldugun şehâ bilmez misin,
Anlarun kanuna girmekden hazer kıilmaz mısın
Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın
Bî-günâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.

Hak Teâla kim cihânun şâhı itmüşdür seni, 
Öldürüp ben kulunu, güldürme şâhım düşmeni,
Gözlerüm nûru oğullarumdan ayırma beni 
Bî-günâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.

Tutalum, iki elüm başdan başa kanda ola, 
Bu meseldür söylenür kim "Kul günâh itse n'ola
Bâyezidün suçunu bağışla kıyma bu kula,
Bî-günâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.
----------------------------------------------------

Babasından da aynı şekilde karşılık alır.

Powered by OrdaSoft!