Şeh-i evreng-i himem Hazret-i Mevlânadır

Menba"-ı lutf u kerem Hazret-i Mevlânadır

 

Gelmemiş zâtı gibi mülk-i kemâlât içre

Sâhib-i nazm u kalem Hazret-i Mevlânadır

 

Mesnevîsinde nice dürr-i hakîkat meknûn

Mâlik-i genc-i hikem Hazret-i Mevlânadır

 

Nutk-i pâki dem-i "Îsi gibi te"sîr eyler

Şeh-i kerrûbî-şiyem Hazret-i Mevlânadır

 

Ser-te-ser halk-ı cihân bende-i efkendesidir

Mefhar-i Rûm u "Acem Hazret-i Mevlânadır

 

Görmemiş mislini âlemde hemân çeşm-i beşer

Vâkıf-ı sırr-ı kadem Hazret-i Mevlânadır

 

Nâzımâ sen yine ihlâs ile it istimdâd

         Dâfi"-i renc ü elem Hazret-i Mevlânadır

Powered by OrdaSoft!