Bir devlet içün çarha temennâdan usandık

Bir vasl içün ağyâra müdârâdan usandık

 

Hicran çekerek zevk-ı mülâkatı unuttuk

Mahmur olarak lezzet-i sahbâdan usandık

 

Düştük katı çoktan heves-i devlete ammâ

Ol dâiye-i dağdağa-fermâdan usandık

 

Dil gamla dahi dest ü girîbandan usanmaz

Bir yer içün ağyâr ile gavgadan usandık

 

Nâbî ile ol âfetin ahvâlını nakl et

Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ'dan usandık