Ben umardım ki seni yâr-i vefâdâr olasın
Ne bileydim ki seni böyle cefâkâr olasın

Hele sen kaaide-î cevrde eksik komadın
Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın

Reh-i aşkında neler çektüğüm ey dost benim
Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasn

Sözüme uymadın ey asılası dil, dilerim
Ser-i zülfüne anın âhiri berdâr olasın

Sen ki cân gülşeninin bi gül-i nev-restesisin
Ne revâdır bu ki her hâr ü hasa yâr olasın

Beni âzâde iken aşka giriftâr itdin
Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın

Bed-duâ etmezem ammâ ki Huda’dan dilerim
Bir senin gibi cefâkâra hevâdâr olasın

Şimdi bir hâldeyüz kim ilenen düşmanına
Der ki Mihrî gibi sen dahi siyahkâr olasın
Powered by OrdaSoft!