Aşyky-ezel men, sonam, men saňa,

Ne edep-erakan bar, ilden uýalmak.

Iltifat etmediň hergiz sen maňa,

Eýlemez bu işi bir gara galpak.

 

Meniň deý yşkyňda çohlar sen ýaryň,

Gündiz giriftaryň, gijeler zaryň.

Ömrüm paýmalymdyr, janym nisaryň,

Bolsaýdy waslyňa bir çäre kylmak.

 

Eger ki hiç isem, sana geler men,

Hoşk istihan isem, gana geler men,

Murdaý sed sal isem, jana geler men,

Bolsaýdy bezm içre bir ýada salmak.

 

Ahym şeraryndan üýn salyp otlar,

Bardylar dergaha eýleýip datlar,

Eridi, ab oldy jümle jemadlar,

Öňden soňa barmy hiç beýle bolmak.

 

Bendäňem, ger diýseň: “Nan beren alsa”.

Mydam mätäjiň men, kän beren alsa.

Ger zowky-wysalyň jan beren alsa,

Ýaraşar Pyraga jan berip almak.

Powered by OrdaSoft!