Xalq dengizdir,

Xalq to‘lqindir,

Xalq kuchdir,

Xalq isyondir,

Xalq olovdir, xalq o‘chdir...

Xalq qo‘zg‘alsa, kuch yo‘qdirkim, to‘xtatsin,

Quvvat yo‘qkim, xalq istagin yo‘q etsin.

Xalq isyoni saltanatni yo‘q qildi,

Xalq istadi, toj va taxtlar yiqildi...

Xalq istagi: ozod bo‘lsin bu o‘lka,

Ketsin uning boshidagi ko‘lanka,

Bir qo‘zg‘alur, bir ko‘pirar, bir qaynar,

Bir intilur, bir hovliqar, bir o‘ynar,

Yo‘qliqni-da, ochlikni-da yo‘q etar,

O’z yurtini har narsaga to‘q etar...

Butun kuchni xalq ichidan olaylik,

Quchoq ochib xalq ichiga boraylik!

Powered by OrdaSoft!